يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي > حوزه رياست > روابط عمومي > ماموريت روابط عمومي  
ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید شروع شد
ماموريت روابط عمومي

مأموریت و شرح وظایف روابطعمومی:

·        جمع آوری و تمرکز اطلاعات واخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه های دانشگاه به منظور تنظیمسیاستهای خبری، تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و تبلیغاتی جهت آگاه ساختناذهان عمومی از پیشرفتها و فعالیتهای دانشگاه.

·       گردآوری و بررسی مقالات و مطالبمنتشره در وسایل ارتباط جمعی مربوط به دانشگاه جهت انعکاس به مبادی ذیربط.

·       فــراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بین مردم و مسئــولین دانشــگاه از طریق برگزاریمصاحبه با رسانه های گروهی و ملاقات ها و بازدیدها و برپایی سخنرانیها.

·        برقراری ارتباط با دفاتر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها ومؤسسات پژوهشی کشور به منظور اگاهی از برنامه ها، سمینارها، کنفرانسهای آنان.

·        تهیه و تدوین بیانیه ها، اخبار، اطلاعیه ها، آگهی ها، پیام های دانشگاه و ترتیب نشرو انعکاس آنان در رسانه های گروهی.

·        پیگیری انجام به موقع وعده های مسئولیندانشگاه به منظور انعکاس نتایج بدست آمده در داخل و خارج از دانشگاه.

·        بررسیمطالب منتشر شده در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیت های دانشگاهبه منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگویی در صورت نیاز.

·        برنامه ریزی و اقدام جهتتدوین نشریات و روزنامه های مناسب جهت توزیع بین مسئولین و نظارت بر اجرای امورانتشاراتی دانشگاه و انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی با همکاریسایر مسئولین مربوط.

·        دعوت از خبرنگاران رسانه های گروهی جهت شرکت در مراسممختلف دانشگاه.

·        انجام کلیه امور مربوط به تهیه فیلم و عکس و اسلاید ازرویدادهای مهم فعالیت های دانشگاه و نمایش فیلم در مناسب های مربوط.

·        انعکاسفعالیت ها، برنامه ها و طرحهای دانشگاه به مردم از طریق برپایی نمایشگاه عکس،اسلاید و فیلم فعالیت های دانشگاه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری، اطلاعاتی ومطبوعاتی.

·        بررسی، مطالعه و برنامه ریزی در مورد نیازهای تبلیغاتی قسمت هایمختلف دانشگاه.

·        ایجاد تمهیدات لازم به منظور شرکت در مجالس جشن، سوگواری،مربوط به اساتید، کارکنان و خانواده های آنان به نمایندگی از طرف دانشگاه.

·        بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوطه و ارائه نتایج حاصله بهریاست دانشگاه و مسئولین مربوط به منظور اتخاذ روش های مطلوب و تدوین طرحها وبرنامه های لازم در این زمینه.

·        نظارت بر تهیه، انتشار و توزیع بولتن ها وبروشورهای اخبار و اطلاعات دانشگاه جهت آگاهی کارکنان، دانشجویان و مؤسساتتابعه.

·        همکاری در تهیه بودجه سالانه مربوطه به برنامه های تشریفاتی و تبلیغاتیبا واحدهای ذیربط.

·        مشارکت و همکاری در برنامه ریزی، اعطای مجوز و نظارت برکلیه نشریات ادواری دانشگاه.

·        برنامه ریزی و اقدام جهت تدوین و انتشار نشریاتادواریویژه روابط عمومی با همکاری مبادی ذیربط.

·        برنامه ریزی جهت حضور درنمایشگاه های مرتبط با وظایف دانشگاه با همکاری واحدهای مربوط.

·        همکاری درتنظیم برنامه و اداره امور اجرائی همایشها، راهپیماییها، نمایشگاهها و برنامه هایمرتبط با وظایف دانشگاه.

 

 

 

 

منو اصلی